fdlkuksa dh nh tkus okyh lqfo/kk,a

o"kZ 2003&2004


e/;izns'k -f"k foHkkx }kjk o"kZ 2003&2004 esa f;kfUor dh tk jgh fofHkUu ;kstukvksa ds vUrxZr fdlkuksa dks nh tkus okyh lqfo/kk,A le;≤ ij vko';drkuqlkj bu lqfo/kkvksa esa ifjorZu gks ldrk gS] vr,o bl gsrq foHkkx ds vf/kdkfj;ksa ls lrr~ lEi cuk,a j[ksaA

lapkyd -f"k
e/;izns'k


-

;kstuk

1-

,dh-r vukt fodkl dk;Z+e pkoy

2-

frygu mRiknu dk;Ze

3-

jk"Vh; nygu fodkl ifj;kstuk

4-

l?ku dikl fodkl dk;Ze

5-

,dh-r vukt fodkl dk;Ze eksVs vukt

6-

dsUnz izofrZr ,DlhyjsVsM eDdk fodkl dk;Ze

7-

lkekU; xUuk fodkl ;kstuk

8-

eSks eSustesaV lrr xUUkk fodkl ;kstuk

9-

tSfod ,oa fVdk -f"k fodkl dk;Ze

10-

,dh-r uk'khtho izca/ku ;kstuk

11-

lwjt/kkjk dk;Ze

12-

vUuiw.kkZ ;kstuk

13-

jk"Vh; ck;ksxSl ifj;kstuk

14-

uydwi [kuu

15-

-"kd Hkze.k dk;Ze

16-

ijdksys'ku Vsad fuekZ.k

17-

unh ?kkVh ,oa ck<+&mUeq[k unh ;kstuk

18-

jk"Vh; tyxzg.k {ks= fodkl ifj;kstuk

19-

jk"Vh; d`f"k chek ;kstuk

20-

-f"k foLrkj ifj;kstuk


1- ,dh-r vukt fodkl dk;Z+e pkoy

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

iztud cht dh [kjhnh

cht dh dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :- 2000 izfr fDoaVy] tks Hkh de gksA

chtksRiknu ij lgk;rk

 

v- vk/kkj cht

iztud ls vk/kkj cht mRiknu ij :- 200 izfr fDoaVyA

c- izekf.kr cht

vk/kkj cht ls izekf.kr cht mRiknu ij :-200 izfr fDoaVy -"kd ds fy;s :- 150 rFkk mRiknd laLFkk ds fy;s :-50

izekf.kr cht forj.k

 

v- vk/kkj cht

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr mUur fdLeksa ij :- 200 izfr fDoaVy vuqnkuA

c- izekf.kr cht

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr mUur fdLeksa ds cht forj.k ij :- 200 izfr fDoaVy rFkk ladj /kku cht forj.k ij :- 500 izfr fDoaVy vuqnku

,dh-r rRo izca/ku
vkbZ-,u-,l-

ftad lYQsV@ftIle@ik;jkbZV ds mi;ksx ds fy;s dher dk 25 izfr'kr ;k :-500 izfr gssDVj] tks Hkh de gks A

ikS?k laj{k.k

 

v-Lizs;j@MLVj

gLrpfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-800 izfr ;a=]tks Hkh de gks A

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-2000 izfr] ;a=] tks Hkh de gks A

c- uhankuk'kd vkS"kf/k

dher dk 25 izfr'kr ;k :- 500 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

chtksipkj

 

v-chtksipkj nok

:-50 izfr gSDVj A

c-chtksipkj Me

dher dk 25 izfr'kr ;k :- 500 izfr Me ]tks Hkh de gksA

izkS|ksfxdh izn'kZu

vf/kdre :-1000 izfr izn'kZu izfr ,dM+ 0-405 gSDVj

/kku [ksr dh es<+ksa ij [ksrh

vjgj ds fy;s :- 30 ] vjaMh ds fy;s :- 50 rFkk fry ds fy;s :- 15 izfr feuhfdVA

es<+ksa dk fuekZ.k

okLrfod dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :- 1000 izfr ,dM+] tks Hkh de gksA

fLizadyj lsV

d- vuqlwfpr tkfr@tutkfr@y?kq ,oa lhekar rFkk efgyk -"kdksa dks dher dk 25 izfr'kr vFkok :- 5500] tks Hkh de gksA

 

[k- vU; -"kdksa dks dher dk 25 izfr'kr vFkok :- 3630] tks Hkh de gksA

izf'k{k.k

d- jkT; Lrjh; dk;Z'kkyk ds vk;kstu ds fy;s vf/kdre
:-50]000 izfr dk;Z'kkykA

 

[k- izf'k{kdksa dks izf'k{k.k ds fy;s vf/kdre :- 28]000 izfr izf'k{k.kA 30 izf'k{k.kkfFkZ;ksa dks 3 fnolh; izf'k{k.k

 

x- foLrkj dk;ZdrkZvksa dks izf'k{k.k ds fy;s vf/kdre :20]000 izfr izf'k{k.kA

 

?k- -"kd izf'k{k.k ds fy;s vf/kdre :- 10]000 izfr izf'k{k.kA 30 izf'k{k.kkfFkZ;ksa dks 2 fnolh; izf'k{k.k

izkS|ksfxdh gLrkarj.k

 

d- -"kd Hkze.k

vf/kdre :- 50]000] 20 -"kd] 12 fnolh; jkT; ls ckgj Hkze.kA

[k- -f"k tyok;q {ks=okj baVjQsl

:- 20]000 izfr -f"k tyok;q {ks=A

dE;wfuds'ku liksVZ

eqfnzr lkexzh ds fy;s :- 25]000 izfr -f"k tyok;q {ks=A

bysDVkfud ek/;e ds fy;s :-25]000 vf/kdreA

2- frygu mRiknu dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

cht feuhfdV forj.k

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr fdLeksa ds izekf.kr@ladj chtksa ds feuhfdV 100 izfr'kr vuqnku ij forj.kA

izn'kZu vk;kstu

vknku lkexzh dh okLrfod dher dk 50 izfr'kr vFkok vf/kdre :-2000 izfr gSDVjA -"kd dks 1 gSDVj {ks= dk izn'kZu fn;k tk;sxkA

chtksipkj vkS"kf/k mi;ksx

lHkh fryguh Qlyksa esa chtksipkj vkS"kf/k dh dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 50 izfr gSDVjA

vkbZ-ih-,e- izn'kZu

izn'kZu vk;kstu ij :- 1500 izfr gSDVjA

fLizadyj lsV

d- vuqlwfpr tkfr@tutkfr@y?kq ,oa lhekar rFkk efgyk -"kdksa dks dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 5500] tks Hkh de gksA

 

[k- vU; -"kdksa dks dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 3630] tks Hkh de gksA

ikS/k laj{k.k vkS"kf/k@ uhankuk'kd jlk;u

dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 500 izfr gSDVjA

ikS/k laj{k.k ;a=

gLrpfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-800 izfr ;a=] tks Hkh de gksA

 

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-2000 izfr] ;a= tks Hkh de gksA

mUur -f"k midj.k

gLr ,oa cSy pfyr midj.k dh dher dk 50 izfr'kr ;k vf/kdre :- 2000 izfr midj.k] tks Hkh de gksA

 

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 30 izfr'kr ;k :- 10]000 izfr midj.k] tks Hkh de gksA

ftIle ik;jkbV dk forj.k

dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 500 izfr gSDVjA

iztud cht dh [kjhnh

okLrfod dher dh ns; jkf'k laLFkkvksa dks 100 izfr'krA

chtksRiknu ij lgk;rk

 

v- vk/kkj cht

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr mUur fdLeksa ij :- 200 izfr fDoaVy vuqnkuA

c- izekf.kr cht

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr mUur fdLeksa ds cht forj.k ij :- 200 izfr fDoaVyA -"kd ds fy;s :- 150 rFkk laLFkk ds fy;s :- 50A

izekf.kr cht forj.k

lks;kchu] ewaxQyh ds fy;s :- 300 izfr fDoaVy vuqnkuA

-"kd izf'k{k.k

30 -"kdksa ds fy;s 2 fnolh; izf'k{k.k gsrq vf/kdre
:-10]000 izfr izf'k{k.kA

3- jk"Vh; nygu fodkl ifj;kstuk

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

cht feuhfdV forj.k

0-2 gSDVj {ks= ds fy;s feuhfdV ij 100 izfr'kr vuqnkuA

izn'kZu vk;kstu

vjgj mM+n] eawax ds fy;s :- 1500 izfr gSDVj] puk ds fy;s :-2000 izfr gSDVj vkSj elwj ds fy;s :-1700 izfr gSDVjA

chtksipkj vkS"kf/k mi;ksx

vkS"kf/k dh dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 50 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

vkbZ-ih-,e- izn'kZu
,dh-r dhV fu;a=.k

nyguh Qlyksa ds fy;s 10 gSDVj dk izn'kZu vk;kstu ij
:-15000 vuqnkuA

fLizadyj lsV

d- vuqlwfpr tkfr@tutkfr@y?kq ,oa lhekar rFkk efgyk -"kdksa dks dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 5500] tks Hkh de gksA

 

[k- vU; -"kdksa dks dher dk 33 izfr'kr vFkok :- 3630] tks Hkh de gksA

ikS/k laj{k.k vkS"kf/k@ uhankuk'kd jlk;u

dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 500 izfr gSDVjA

ikS/k laj{k.k ;a=

gLrpfyr ;a= dh dher dk 50 izfr'kr ;k :-800 izfr] ;a=] tks Hkh de gks A

 

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 50 izfr'kr ;k :-2000 izfr] ;a= tks Hkh de gks A

mUur -f"k midj.k

gLr ,oa cSy pfyr midj.k dh dher dk 50 izfr'kr ;k vf/kdre :- 2000 izfr midj.k] tks Hkh de gksA

 

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 30 izfr'kr ;k :- 10]000 izfr midj.k] tks Hkh de gksA

lw{e iks"kd rRo forj.k

dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 200 izfr gSDVjA

ftIle ik;jkbZV dk forj.k

lkexzh rFkk ifjogu O;; dh okLrfod dher dk 50 izfr'kr vf/kdre :- 500 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

izekf.kr cht mRiknu chtxzke ;kstuk

:- 200 izfr fDoaVy vuqnku -"kd ds fy;s :- 150 rFkk laLFkk ds fy;s :- 50

izekf.kr cht forj.k

puk] eVj vkSj elwj Qly ds fy;s :- 300 izfr fDoaVyA

-"kd izf'k{k.k

50 -"kdksa ds lewg ds fy;s :- 10]000 izfr izf'k{k.kA

,u-ih-Ogh- forj.k

dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 250 izfr gSDVj izfr -"kd] tks Hkh de gksA

4- l?ku dikl fodkl dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

izns'k ds dikl mRiknd 13 ftys & /kkj] [k.Mok] [kjxksu] >kcqvk] 'kktkiqj] jryke] eUnlkSj] cSrwy] lhgksj] fNUnokM+k] cM+okuh] gjnk vkSj nsoklA

izekf.kr cht forj.k

15 o"kZ ds vUnj dh vf/klwpfr gkbfczM ,oa mUur'khy fdLeksa ds chtksa ij fu/kkZfjr dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 1000 izfr fDoaVy] tks Hkh de gksA

QhYM izn'kZu

izfr izn'kZu :- 2500 izfr gSDVj] izn'kZu lkexzh ij vuqnkuA

fLizadyj lsV

d- vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr @y?kq ,oa lhekar rFkk efgyk -"kdksa dks dher dk 50 izfr'kr vFkok :- 5500] tks Hkh de gksA

 

[k- vU; -"kdksa dks dher dk 33 izfr'kr vFkok :- 3630] tks Hkh de gksA

fMi Vid flapkbZ

d- vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr @ y?kq @lhekar ,oa efgyk -"kdksa ds fy;s dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre dher fuEukuqlkj &

 

Spacing in meters

2 x 2m 1.5 x 1.5m 1 x 1m
18,600 26,000 24,500

 

[k- vU; -"kdksa ds fy;s fu/kkZfjr dher dk 35 izfr'kr] vf/kdre dher fuEukuqlkj &

 

Spacing in meters

2 x 2m 1.5 x 1.5m 1 x 1m
13,000 18,200 17,200

dhV O;kf/k losZ{k.k

p;fur dikl mRiknd ftyksa ds fy;s :- 2-50 yk[k izfr ftyk@izfr o"kZ ljok;ysUl LdkmVl~ ds fy;s HkRrkA vkbZ-ih-,e- VsUM -"kd dks 5 ekg rd lkIrkfgd fjiksVZ nsuh gksxhA blesa :- 500 izfr ekg 5 ekg rd ekuns; ns; gksxkA

vkbZ-ih-,e- izn'kZu lg izf'k{k.k

izn'kZu dk {ks=Qy 50 gSDVj vFkok iwjk xkaoA izfr izn'kZu lg izf'k{k.k 30 -"kdksa ds fy;s :- 85]000] O;; dk fooj.k fuEukuqlkj &

 

v- vkbZ-ih-,e- fdV :- 100 izfr fdV :-3000

c- LVs'kujh@ih-vks-,y-@pkVZ :- 6000

l- ck;ks ,tsUV fNM+dko gsrq :-75000

 

50 gSDVj {ks= ds fy;s :- 500 izfr gSDVj & rhu fNM+dko

Qsjksesu Vsi

fu/kkZfjr ykxr dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 500 izfr gSDVjA

ikS/k laj{k.k ;a=

d- gLrpfyr ;a= dh fu/kkZfjr dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 700 izfr Lizs;j@MLVjA

 

[k- 'kfDr pfyr ;a= dh fu/kkZfjr dher dk 50 izfr'kr vf/kdre :- 1500 izfr ;a=A

 

x- VsDVj ekmUVsM ;a= dh dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :- 4]000 izfr ekmUVsM ;a=A

ck;ks ,tsUV

fu/kkZfjr dher dk 50 izfr'kr] vf/kdre :- 300 izfr gSDVjA

izf'k{k.k

 

v- izlkj dk;ZdRrkZ izf'k{k.k

30 izlkj dk;ZdRrkZvksa dk 3 fnolh; izf'k{k.k gsrq :- 15]000] fooj.k fuEukuqlkj gS &

& izf'k{kdksa dks ekuns; :- 150 izfr ysDpj

& Bgjus ,oa Hkkstu O;oLFkk :- 9]000

& LVs'kujh izlkj lkexzh :- 1400

& ih-vks-,y-@izf'k{k.k lkexzh :- 2500

c- -"kd izf'k{k.k

50 -"kdksa ds 2 fnolh; izf'k{k.k ds fy;s :- 10]000 izfr izf'k{k.k vkns'k ekad 5 izf'k{k.k O;oLFkk ds vuq:i

5- ,dh-r vukt fodkl dk;Ze eksVs vukt

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

iztud cht dh [kjhnh

cht dh dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :-2000 izfr fDoaVy] tks Hkh de gksA

chtksRiknu ij lgk;rk

 

v- vk/kkj cht

iztud ls vk/kkj cht mRiknu ij :- 200 izfr fDoaVyA

c- izekf.kr cht

vk/kkj cht ls izekf.kr cht mRiknu ij :- 200 izfr fDoaVy -"kd ds fy;s :- 150 rFkk laLFkk ds fy;s :- 50

izekf.kr cht forj.k

10 o"kZ ds vUnj vf/klwfpr mUur fdLeksa ds xsgw ]tkS cht ij :- 200 izfr fDaoVy ]mUur Tokj]cktjk cht ij :-400 izfr fDaoVy A ladj Tokj ]cktjk ij :-1000 izfr fDaoVy

,dh-r rRo izca/ku

ftad lYQsV@ftIle@ik;jkbZV mi;ksx ds fy;s dher dk 25 izfr'kr ;k :-500 izfr gSDVj ]tks Hkh de gks A

ikS/k laj{k.k

 

v- Lizs;j@MLVj

gLrpfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-800 izfr ;a=]tks Hkh de gks A

 

'kfDr pfyr ;a= dh dher dk 25 izfr'kr ;k :-2000 izfr ;a=] tks Hkh de gks A

c- uhankuk'kd vkS"kf/k

dher dk 25 izfr'kr ;k :-500 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

chtksipkj

 

v- chtksipkj nok

:- 50 izfr gsSDVjA

c- chtksipkj Me

dher dk 25 izfr'kr ;k :-500 izfr Me] tks Hkh de gks A

izkSs|ksfxdh izn'kZu

vf/kdre :-1000 izfr izn'kZu izfr ,dM+ 0-405 gSDVj

fLaizdyj lsV

d- vuqlwfpr tkfr@tutkfr@y?kq ,oa lhekar rFkk efgyk -"kdksa dks dher dk 25 izfr'kr vFkok :-5500]tks Hkh de gks a

 

[k- vU; -"kdksas dks dher dk 25 izfr'kr vFkok :3630]tks Hkh de gks A

izf'k{k.k

d- jkT; Lrjh; dk;Z'kkyk ds vk;kstu ds fy, vf/kdre
:-50000] izfr dk;Z'kkyk a

 

[k- izf'k{kdksa dks izf'k{k.k ds fy, vf/kdre :- 28000] izfr izf'k{k.k 30 izf'k{k.kkFkhZ &3 fnolh; izf'k{k.k

 

x- foLrkj dk;ZdrkZvksa dks izf'k{k.k ds fy, vf/kdre
:-20000] izfr izf'k{k.k 30 izf'k.kk{kkFkhZ&2 fnolh; izf'k{k.k

 

?k- -"kd izf'k{k.k ds fy, vf/kdre :-10000]izfr izf'k{k.k 30 -"kd &2 fnolh; izf'k{k.k

izksS|ksfxdh gLrkarj.k

 

d- -"kd Hkze.k

vf/kdre :-50]000] 20 -"kd ]12 fnolh; jkT; ls ckgj Hkze.k A

[k- -f"k tyok;q {ks=okj bUVjQsl

:- 20]000 izfr -f"k tyok;q {ks= A

es<+ksa ij [ksrh

vjgj] vj.Mh vFkok fry ds fy, vf/kdre :-30 izfr feuhfdV A

Qly ifjorZu

Tokj &cktjk ]mM+n&ewax] yksfc;k&vjgj Qly ds fy;s
:-100 izfr pkj fdyks feuhfdV A

vUrjorhZ Qlyksa dks c<+kok

mijksDr Qlyksa ds vfrfjDr xsgw Qly esa ljlksa@vylh@

eVj 'kkfey djrs gq, :-60 izfr 2 fdyksa cht feuhfdV A

dE;wfuds'ku liksVZ

d- eqfnzr lkexzh ds fy, vf/kdre :-10]000 izfr -f"k tyok;q {ks= A

 

[k- bysDVkfud ek/;e mi;ksx ds fy;s vf/kdre :-58]000

6- dsUnz izofrZr ,DlhyjsVsM eDdk fodkl dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

izns'k ds 21 ftys&fNUnokM+k] e.Myk ]fM.Mksjh] lh/kh] 'kgMksy] mefj;k] nsokl] bUnksSj] /kkj] >kcqvk] [kjxkSu] cM+okuh] eanlkSj] uhep] jryke 'kktkiqj] f'koiqjh] xquk] cSrwy] jktx<+ vkSj mTtSu A

QhYM izn'kZu

 

v- Qly mRiknu izkS|ksfxdh

vf/kdre :-2000 izfr ,dM+ :-1000 [kjhQ rFkk :-1000 jch izn'kZu -f"k vknku gsrq

c- vkbZ-ih-,e- izn'kZu

:-6000 izfr izn'kZu 40 gSDVj

izekf.kr cht forj.k

10 o"kZ ds vUnj dh vf/klwfpr mUur eDdk fdLeksa ds cht esa :-400 izfr fDoaVy vuqnku A

ladj eDdk fdLeksa ds fy;s :-1000 izfr fDoaVy vuqnku A

mUur -f"k ;a= forj.k

gLr pfyr@cSy pfyr -f"k ;a= ds ewY; dk 50 izfr'kr vFkok vf/kdre :-1500] tks Hkh de gks A

-"kd izf'k{k.k

:- 10]000 izfr izf'k{k.k 50 -"kdksa dk 2 fnolh; izf'k{k.k

7- lkekU; xUuk fodkl ;kstuk

dk;Ze dk {ks=

izns'k ds 26 ftys&fNUnokM+k] nsokl] bUnksSj] /kkj] [kjxkSu] cM+okuh] eanlkSj] uhep] jryke 'kktkiqj] f'koiqjh] xquk]cSrwy] jktx<+] Hkksiky] lhgksj] gks'kaxkckn] gjnk] eqjSuk] ';ksiqjdyk] Xokfy;j] nfr;k] [k.Mok] ckyk?kkV] ujflagiqj vkSj mTtSu A

vk/kkj xUuk cht mRiknu

'kkldh; iz{ks= ,oa -f"k fo'ofo|ky; ds vuqla/kku iz{ks=ksa ij vk/kkj xUuk cht mRiknu A :-25]000 izfr gsSDVj vuqnkuA

mUur xUuk cht vuqnku

'kkldh; iz{ks=@vuqla/kku iz{ks= ls mUur xUuk cht ; djus ij izfr -"kd 1 gSDVj tksr lhek rd yxus okys cht dh dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :- 2500 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

mUur xUuk cht ; ij ifjogu vuqnku

ftys ds vUnj ; fd;s x;s xUuk cht ifjogu gsrq
:-0-60 izfr fDoaVy@fdyksehVj] ftys ds ckgj ijarq izns'k ds vUnj ls xUuk ; djus ij vf/kdre :i;s 30 izfr fDoaVy rFkk izns'k ds ckgj ls xUuk cht ; djus ij vf/kdre :i;s 70 izfr fDoaVy ifjogu vuqnkuA

fV';wdYpj ls fodflr ikS/kksa ij vuqnku

fV';wdYpj ls fodflr ikS/kksa ij ykxr dk 50 izfr'kr vFkok :i;s 2 izfr ikS/k vuqnkuA vf/kdre :- 10]000 izfr -"kdA vuqnku -"kd dks udn ugha cfYd laLFkk dks ns;A

8- eSks eSustesaV lrr xUUkk fodkl ;kstuk

dk;Ze dk {ks=

pqus x;s 31 ftsys & Hkksiky] lhgksj] cSrwy] jktx<+] gks'kaxkckn] gjnk] eqjSuk] ';ksiqj dyk] Xokfy;j] f'koiqjh] xquk] nfr;k] mTtSu] jryke] nsokl] 'kktkiqj] eanlkSj] uhep] bankSj] /kkj] [kjxkSu] [k.Mok] cM+okuh] ckyk?kkV] fNUnokM+k] ujflagiqj] flouh] lruk] e.Myk] fofn'kk vkSj tcyiqjA

varjorhZ; Qly

0-5 gSDVj ds fy;s vf/kdre :- 500 izfr izn'kZu vknku lkexzh ds fy;sA

ikS/k laj{k.k ;a=

d- gLrpfyr ;a= dh fu/kkZfjr dher dk 25 izfr'kr] vf/kdre :- 800 izfr Lizs;j@MLVj] tks Hkh de gksA

[k- 'kfDr pfyr ;a= dh fu/kkZfjr dher dk 25 izfr'kr vf/kdre :- 2000 izfr ;a=] tks Hkh de gksA

-"kd izf'k{k.k

30 -"kdksa dk 2 fnolh; izf'k{k.k ij :- 10]000 izfr izf'k{k.kA

xUuk cht izxq.ku

mRiknu ykxr dk 10 izfr'kr] vFkok :-2000 izfr gSDVj] blesa tks Hkh de gks] -"kdksa dks vuqnkuA

9- tSfod ,oa fVdk -f"k fodkl dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

uhy gfjr dkbZ@dYpj

uhy gfjr dkbZ ij 25 izfr'kr vFkok :-1000 izfr fDoaVy] tks Hkh de gksA

gjh [kkn cht forj.k

dher dk 25 izfr'kr vFkok :-500 izfr fDoaVy] tks Hkh de gksA

ukMsi QkLQks dEiksfLVax bdkbZ

izfr ukMsi@izfr -"kd 1-5 fDoaVy jkWd QkLQsV ds fy;s dher dk 25 izfr'kr vFkok :-200 tks Hkh de gksA

oehZ dEiksfLVax bdkbZ

izfr bdkbZ@izfr -"kd ykxr dk 25 izfr'kr vFkok :-300 tks Hkh de gksA

-"kd izf'k{k.k

izfr izf'k{k.k :-6000A

10- ,dh-r uk'khtho izca/ku ;kstuk

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

vkbZ-ih-,e- izn'kZu

 

v- Qly izn'kZu

izfr gSDVj ykxr dk 25 izfr'kr vFkok :-1500] tks Hkh de gksA

c- ;kaf=dh; izn'kZu

izdk'k iziap dh dher dk 25 izfr'kr vFkok :-600] tks Hkh de gksA

vkbZ-ih-,e- izn'kZu lg izf'k{k.k

1 xkao ;k yxs gq, xkao esa 40 gSDVj ds lewg esa izn'kZu lg izf'k{k.k ds vk;kstu ij :- 6000 dk vuqnkuA

tSfod dhVuk'kd mi;ksx

dher dk 25 izfr'kr vFkok :-500 izfr gSDVj] tks Hkh de gksA

-"kd izf'k{k.k

izfr -"kd izf'k{k.k ij :-6000A

11-lwjt/kkjk dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

laiw.kZ e/;izns'kA

cht dh vnyk&cnyh

-"kd }kjk fn;s x;s vykHkdkjh Qlyksas ds cht ds cnys ykHkdkjh nyguh@fryguh Qlyksa dk mUur cht 1 gSDVj dh lhek rd iznku fd;k tk;sxk A -"kd dks mlds cht ds cjkcj mlh Qly dk mUur cht 1 gSDVj lhek rd iznk;A

vU; Qly dk cht pkgus ij] izekf.kr cht ds okLrfod dher ds 25 izfr'kr ewY; dk cht vFkok uxn jkf'k -"kd dks nsuh gksxhA

cht Lokoyacu

-"kd dh /kkfjr -f"k Hkwfe ds 1@10 {ks= ds fy;s vk/kkj@izekf.kr cht 75 izfr'kr vuqnku ij iznk;A

cht mRiknu

fryguh@nyguh Qlyksa ds mUur fdLeksa ds cht mRiknu ds fy;s pqus 43 'kkldh; iz{ks=ksa ds 10 fdyksehVj ifjf/k esa vuqlwfpr tkfr @tutkfr ds y?kq ,oa lhekar -"kdksa ds [ksrksa ij de ls de vk/kk ,dM+ {ks= cht dk;Ze fy;k tk;sxkA -"kd dks vk/kkj@izekf.kr & 1 Js.kh dk cht 75 izfr'kr

 

vuqnku ij iznk; fd;k tk;sxk A cht izek.khdj.k ds fy;s yxus okyk O;; 'kkldh; vuqnku ds :i esa ns;A mRikfnr izekf.kr cht dk vkxkeh o"kZ esa vuqlwfpr tkfr@tutkfr ds -"kdksa dks fu/kkZfjr dher ij forj.kA

12- vUuiw.kkZ ;kstuk

dk;Ze dk {ks=

cht vnyk&cnyh ,oa cht Lokoycau dk;Ze izns'k ds lHkh ftyksa rFkk cht mRiknu dk;Ze pqus gq, 43 'kkldh; iz{ks=ksa ds 10 fdyksehVj dh ifjf/k esa vuqlwfpr tkfr @vuq-tutkfr ds y?kq @lhekar -"kdksa ds fy;s f;kfUor A

cht dh vnyk@cnyh

-"kd }kjk fn;s x;s vykHkdkjh Qly ds cnys 1 gsSDVj dh lhek rd vukt Qlyksa ds mUur cht dk iznk; A iznk; cht ij 75 izfr'kr vuqnku] vf/kdre :-1500 A -"kd ds ikl cht miyC/k ugha gksus ij iznk; cht dh 25 izfr'kr jkf'k udn yh tkrh gS A

cht Lokoyacu

-"kd dh /kkfjr -f"k Hkwfe ds 1@10 {ks= ds fy, vk/kkj@ izekf.kr cht 75 izfr'kr vuqnku ij iznk; A

cht mRiknu

pqus x;s 43 'kkldh; iz{ks=ksa ds 10 fdyksehVj ifjf/k esa vuqlwfpr tkfr @tutkfr ds y?kq ,oa lhekar -"kdksa ds [ksrksa ij de ls de vk/kk ,dM+ {ks= cht mRiknu dk;Ze fy;k tk;sxk A -"kd dks vk/kkj @izekf.kr&1 Js.kh dk cht 75 izfr'kr vuqnku ij iznk; fd;k tk;sxkA vf/kdre ,d gSDVj rd vuqnku dh ik=rkA cht izek.khdj.k ds fy, yxus okyk O;; 'kkldh; vuqnku ds :i esa ns; A mRikfnr izekf.kr cht dk vkxkeh o"kZ] esa vuqlwfpr tkfr@tutkfr ds -"kdksa dks fu/kkZfjr dher ij forj.kA

13- jk"Vh; ck;ksxSl ifj;kstuk

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

la;a= fuekZ.k ij vuqnku

dsUnz 'kklu }kjk fgrxzkfg;ksa dks 1 ls 10 ?kuehVj {kerk ds la;a= ds fuekZ.k ij fuEukuqlkj vuqnku ns; gS &

v- vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@y?kq@lhekar@ Hkwfeghu Jfedkssa dks :-2300 izfr la;a= A

c- vU; -"kdksa dks :-1800 izfr la;a= A

14- uydwi [kuu

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

uydwi [kuu

lQy@vlQy uydwi [kuu ij vuqlwfpr tkfr@tutkfr ds -"kdksa ds fy;s ykxr dk 50 izfr'kr]vf/kdre :15]000 tks Hkh de gks]vuqnku ns;A

uydwi ij iEi LFkkiuk

lQy uydwi ij iEi LFkkiuk gsrq vuqlwfpr tkfr @tutkfr ds -"kdkssa ds fy, ykxr dk 50 izfr'kr]vf/kdre :-9]000]tks Hkh de gks]vuqnku ns;A

15- -"kd Hkze.k dk;Ze

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

jkT; ds vUnj -"kd Hkze.k

30 -"kdksa dks 7 fnolh; Hkze.k ds fy, :-48]000 A

jkT; ds ckgj -"kd Hkze.k

20 -"kdksa dks 12 fnolh; Hkze.k ds fy, :-50]000 A

jkT; ds ckgj LVkQ Hkze.k

10 deZpkfj;ksa ds 12 fnolh; Hkze.k gsrq :-46]000 A

10 vf/kdkfj;ksa ds 12 fnolh; Hkze.k gsrq :-55]000 A

16- ijdksys'ku Vsad fuekZ.k

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

ijdksys'ku Vsad

y?kqRre flapkbZ ;kstuk ,oa Hkwty lao)Zu ;kstuk ds varxZr Hkwfexr ty o`f) ds fy, ijdksys'ku Vsad vf/kdre ykxr :- 5 yk[k dk fuekZ.kA ;g fuekZ.k 'kkldh; Hkwfe ij 'kklu O;; ls fd;s tkrs gSA

 

17- unh ?kkVh ,oa ck<+&mUeq[k unh ;kstuk

ns'k dh cM+h ufn;ksa ij cuk;s x;s vUrjkZT;h; cgqm)s'kh; flapkbZ tyk'k;ksa esa cgdj vkus okyh feV~Vh dks jksddj tyk'k;ksa dh ty/kkj.k {kerk dks c<+kukA blds lkFk gh] ty xzg.k {ks=ksa dh -f"k ,oa v-f"k Hkwfe dks mipkfjr dj mldh mRikndrk c<+kukA ;g dk;Zze izns'k ds ikap ty xzg.k {ks=ksa esa f;kfUor fd;k tk jgk gS A


18- jk"Vh; tyxzg.k {ks= fodkl ifj;kstuk

;kstukUrxZr fodkl[k.M esa 500 gsSDVj {ks= dk 1&1 ekbks tyxzg.k {ks= dk p;uA bldh lEiw.kZ -f"k ;ksX;] v-f"k ;ksX; Hkwfe ,oa ty fudkl iz.kkyh dk mipkj okuLifrd mik;ks }kjk LFkkuh; -"kdksa ,oa fgrxzkfg;ksa dh lgHkkfxrk ls fd;k tk jgk gS A

lHkh dk;Z Loh-r tyxzg.k fodkl ;kstuk ds vuqlkj iw.kZr% 'kkldh; O;; ls lEiUuA p;fur tyxzg.k {ks= ds -"kdksa dh Hkwfe ij fd;s tkus okys dk;ksZ rFkk fgrxzkfg;ksa dks foRrh; lqfo/kkA

19- jk"Vh; d`f"k chek ;kstuk

dk;Ze dk {ks=

lEiw.kZ e/;izns'k

izhfe;e vuqnku

ifjHkkf"kr {ks= esa fu/kkZfjr Qly dk chek djkus okys y?kq ,oa lhekUr d`"kdksa dks chek izhfe;e esa 20 izfr'kr vuqnkuA

vf/klwfpr Qlysa

[kjhQ & /kku flafpr@vflafpr] Tokj] cktjk] eDdk] dksnks] dqVdh] fry] ewaxQyh] lks;kchu] vjgj] dikl vkSj dsykA

 

jch & xsgwaq flafpr@vflafpr] puk] jkbZ] ljlksa] vylh] I;ktA

20- -f"k foLrkj ifj;kstuk

 

foHkkxh; foLrkj vf/kdkjh @deZpkjh fu/kkZfjr fnolksa esa fu/kkZfjr gkjksa@xzkeksa esa igqpdj -"kdksa ls lEi dj mUgsa vuqla/kkuksa }kjk fodflr dh xbZ mUur -f"k iz.kkfy;ksa dh le>kbZ'k nsdj viukus gsrq izsfjr djrs gSa A blds lkFk gh] ekSds ij mudh leL;kvksa dk ;Fkk lEHko fujkdj.k Hkh djrs gSa A

 

blds vfrfjDr] [kjhQ ,oa jch ds iwoZ -f"k i[kokM+ksa dk vk;kstu dj -"kdksa dks mUur -f"k iz.kkyh viukus gsrq dk;Zze dk fu/kkZj.k fd;k tkrk gS A

 

fdlku ca/kq ;kstuk vUrxZr p;fur -"kd dks izf'kf{kr dj foLrkj dk;Zeksa esa mudh Hkkxhnkjh lqfuf'pr dh tkrh gS A


-f"k foHkkx }kjk